متن و حاشیه8؛ از اخراج دختران هاشمی از دانشگاه آزاد تا تاسیس دانشگاه فرشچیان

26,560

متن و حاشیه در این شماره به پشت پرده ی اخراج دختران هاشمی رفسنجانی از دانشگاه آزاد می پردازد و از سوی دیگر نظر دانشجویان دانشگاه شریف در خصوص افق دانشگاه آزاد در سال 1404 برای جذب دانشجو را جویا می شود. البته وضعیت غذا و خوابگاه دانشجوها نیز نادیده نمی ماند.