تفکیک عضلات سرشانه و رقص عضله

442

همیشه عاشق ساختن عضلات سرشانه بودم.. مهمترین حرکتیم که ازش نتیجه عالی گرفتم پارالل بوده... با ستهای حداکثر