موزه رخت شوی خانه

385
بنای رخت شوی خانه یا مجموعهٔ تاریخی رخت شوی خانه در قلب بافت تاریخی شهر زنجان قرار دارد.
pixel