داستان موفقیت استارتاپ های نانویی کشور

289

اطلاعات تکمیلی و ثبت نام، از طریق وب سایت رسمی مجمع اقتصاد فناوری نانو به آدرس www.nanoecoforum.ir خواهد بود