معرفی توانمندیهای شرکت فناور پارک علم و فناوری البرز

91

شرکت سامانه های پیشرفته نانو ارتباط( سپنا) واحد فناور عضو پارک علم و فناوری البرز در زمینه طراحی و ساخت واحدهای رادار و کنترل رادار فعال می باشد. www.sapnatec.com khakisedigh@gmail.com