رسانه پیام است

326
«رسانه پیام است» ، عبارت مشهوری ست از مارشال مک لوهان که پیام را از اساس به فرم رسانه نسبت می دهد نه آنچه توسط رسانه منتشر می شود.
pixel