دوره DBA مدیریت استراتژیک؛ ویژگی های پدیده استراتژیک، دکتر مجتبی لشکربلوکی

95