پنج سال حضور کودکان فرشته اند در مناطق محروم به همراه د

140
پنج سال حضور کودکان فرشته اند در مناطق محروم به همراه دکتر نوروزی نشانی از انسانیت است. حضور انسانهایی از جنس دکتر نوروزی ثابت می کنند فعالیت داوطلبانه اجتماعی و خدمت به مردم نه سن میشناسد، نه رتبه جایگاه، نه دارا و ندار بودن و حتی بهانه هایی مثل زمان نداشتن و فقط حس مسئولیت پذیری می طلبد. اینجا برای همه کار خیر هست...
pixel