در قطعه 88 یا هنرمندان فقط 1 بختیاری و نیز فقط 1 سلیمانی وجود دارد

164