آموزش مجازی سازی سرور و زمانبندی با کلودسیم

92

پروژه شبیه سازی رایانش ابری در شبکه با امنیت زمانبندی Max-Min و مهاجرت کلاینت ها در صورت بروز crash در آن ها. سیاست مهاجرت بر مبنای High Availability و Fault Tolerance

pixel