کم سوادی حسن اللهیاری ~ اهل سنت و شیعه ~ شبکه ولایت

468

حسن اللهیاری آیا عمر بن خطاب لواط کار بود ؟