كنسرت" اركستر هنگام " در تبریز

1,013

نصر: سومین اجرای ارکستر هنگام با اجرای دیورتیمنتو از احمد پژمان در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد.