دانلود آموزش Data Science - Datalab چیست؟

26

دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/lynda-data-science-on-google-cloud-platform-exploratory-data-analytics/