مروری بر کتاب اقتصاد و دولت در ایران، جلسه اول، بهمن ۹۸- ابراهیم صحافی

314
کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» توسط دکتر موسی غنی نژاد تالیف و درآن عللِ شکل گیری اقتصاد دولتی و دلایل تداوم آن در ایران شرح داده شده است. رویکرد و فرضیه پژوهشی این کتاب بر اساس تاثیرپذیریِ تحولات تاریخی ایران از ایدئولوژی های ناسیونالیستی و سوسیالیستی غربی تعریف و تبیین شده است. دکتر غنی نژاد با این فرضیه، تحولات تاریخی ایران پس از پیروزی نهضت مشروطه و چگونگی حاکم شدن اقتصاد دولت مدار و ضعف بخش خصوصی در ایران را شرح می دهد. در این فایل های صوتی، مرور و شرح مطالب کتاب انجام شده است.
بومرنگ 20 دنبال کننده
pixel