Deep Learning

702
ارائه آقای بهروز علیزاده دانشجوی دکترای انفورماتیک پزشکی در دانشکده فناوریهای نوین پزشکی با عنوان یادگیری عمیق و کاربردهای آن در پزشکی و نوروساینس در تاریخ 22 آذر 96
pixel