مصاحبه با رزمندگان گردان فجر

171

ایلام اردوگاه مالبرو شهید غلامحسین محمودی و رزمندگان سیوند