طرح تحول سلامت و بهره برداری آن از دولت الکترونیک

98

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع طرح تحول سلامت و بهره برداری آن از دولت الکترونیک . مهمانان برنامه :دکتر خسن مخملی (کارشناس اقتصاد سلامت) و دکتر سید رضا مظهری (پژوهشگر فضای الکترونیک و طرح تحول سلامت)