جاری شدن سیل در جنوب کرمان و پیامدهای آن

192

با توجه به جاری شدن سیل در جنوب استان کرمان که پیامدهای آن آسیب جدی به خانه‌های مردم، از بین رفتن دام‌ها و نابودی بخش عظیم کشاورزی در این منطقه بود، می‌توان علت اصلی این پیامدها را شکسته شدن سیل‌بند عنوان نمود؛ که متاسفانه بعد از گذشت چندین روز از وقوع سیل، هنوز هیچ‌گونه اقدامی برای رفع این مشکل انجام نشده است. در صورت بارش دوباره‌ی باران، به علت شکسته بودن سیل‌بند، امکان خسارت جدی به زندگی مردم در این مناطق بسیار زیاد است.

pixel