#اسپیرومتری : الگوهای طبیعی ، انسدادی و محدود کننده

348

دراین ویدیو اسپرومتری طبیعی و اسپیرومتری در بیماریهای انسدادی و بیماری های محدود کننده توضیح داده میشود.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel