رویداد: چگونه از طریق فرابورس تأمین مالی کنیم؟

222

در شرایط کنونی اقتصادی کشور، تامین مالی از طریق فرابورس یکی از ابزارهای نوین و جذاب مالی است که می توان از آن استفاده کرد. فرابورس ایران دروازه ی ورود به بازار اوراق بهادار است که پیچیدگی های ورود به بورس را برای کسب وکارهای متوسط کم کرده است. ورود به بازارهای فرابورس از شرایط و الزامات کمتری برخوردار است و ورود به آن آسان تر است. | http://irankbc.com