سوییپر صنعتی - نظافت حرفه ای فرش و موکت

110

نظافت بهینه و با کیفیت فرش و موکت با استفاده از دستگاه سوییپر صنعتی سرنشین دار انجام می گیرد. سوییپر صنعتی سطح فرش و موکت را با استفاده از برس های نظافتی تمیز و عاری از آلودگی می نماید. 87184-021 www.ebrahimco.com