نيروي مغناطيسي بر ذره باردار فيزيك 2 (خليلي بروجني مولف كتابهاي درسي فيزيك)

53
در اين ويديو، مؤلف كتاب درسي به بررسي و آموزش مبحث نيروي مغناطيسي وارد بر ذرة باردار به همراه آزمايش هاي آن بر اساس برنامة درسي كتاب درسي فيزيك 2 پايه يازدهم پرداخته است. مخاطب اصلي اين ويديو دبيران فيزيك و همچنين دانش آموزان پايه يازدهم در هر دو رشته علوم تجربي و رياضي فيزيك هستند هر چند مشاهده آن به علاقه مندان به مباحث فيزيك نيز توصيه مي شود.
pixel