توضیحات دبیر ستاد مرکزی اربعین درباره شایعه مبلغ بیمه زائران

84
pixel