گزیده همایش راهکارهای توسعه کارآفرینی 22 تیرماه 1396

45

از جمله راهکارهای بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی توجه به موضوعات کارآفرینی مبتنی بر سیاست های کلی کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.