گره واحدهای معارض دار مسکن مهر پردیس در حال بازگشایی

704
مدیر عامل شرکت عمران پردیس: اگر دستگاه های خدمات رسان در نصب انشعاب خدمت زیربنایی همکاری کند، روند تکمیل واحد ها تندتر می شود.(صبح پردیس)
pixel