گربه در اسلام پاک است!!

670
گربه در فرهنگ اسلامی ،شان والایی دارد.پیامبر اسلام ،گربه ای به نام معزه داشت که اورا بسیار دوست می داشت و حتى از آبى که گربه خورده بود ،وضو می گرفت.بدرفتاری با حیوانات به خصوص گربه ،گناهی بزرگ است. گربه حداقل ۹۵۰۰ سال است که با ادمی دوست است و توانایی او برای شکار عقرب ،مارها و...اورا عزیز کرده است. بخوانیم و بدانیم افراط نکنیم محمد رسول خدا دوستدار گربه بود. گربه ها منبع شادى خير و بركت و انرژى مثبت هستند
helenrose110 355 دنبال کننده
pixel