برنامه ریزی رایگان کنکور به روش برناتو

4,125

این برنامه ریزی رایگان توسط برناتو انجام میشه. برناتو یه هوش مصنوعیه. مرور به کمک ابینگهاوس انجام میشه

pixel