قرآن کتاب چیست 5

149
قرآن کتاب منحصر به فرد در عالم است چون تنها کتاب یادآورندۀ فطرت انسان‏هاست، لذا خواندن قرآن منحصر به فرد و یادآورندۀ فطرت ماست ....پس تمام کسانی که ایرادات و تناقضاتی بر قرآن وارد نمودند و یا به آن ایمان نیآوردند و نزولش را از خدا نمی‎دانند و متذکر آن نمی گردند....همه بدلیل این است که روش خواندن قرآن را نمی‏داند و اگر بدانند و عمل‎کنند اکثرا بهره مند قرآن می‏گردند و به بیراه نمی روند.
pixel