برشی از جشن فردینماشو در محوطه رستوران وشکو واقع در کندلوس

155
پایکوبی و هیاهوی مردم در جشن فردینماشو98 در محوطه رستوران توریستی فرهنگی وشکو واقع در کندلوس
pixel