برشی از جشن فردینماشو در محوطه رستوران وشکو واقع در کندلوس

131

پایکوبی و هیاهوی مردم در جشن فردینماشو98 در محوطه رستوران توریستی فرهنگی وشکو واقع در کندلوس

pixel