حل تمریناتی از ترمودینامیک

96
حل تمریناتی از مبحث چرخه های ترمودینامیکی و فرایندهای خاص ترمودینامیکی توسط محمد گلزاری.
pixel