پروژه‌های سرمایه‌گذاری سازمان آزکر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قسمت دوم

34

صدای استرالیا – در قسمت دوم از مجموعه پادکست‌های ویژه پروژه‌های سرمایه‌گذاری سازمان آزکر با آقای علی شهامی، مدیر توسعه بیزینس سازمان آزکر همراه هستیم تا در خصوص موضوعات زیر اطلاعات بیشتری از ایشان کسب کنیم: توضیح کامل‌تر در مورد پروژه‌های آزکر، مبالغ و تنوع آنها پکیج‌های سرمایه‌گذاری آزکر مراحل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آزکر جزئیات سود پروژه‌ها روش‌های دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پروژه‌های آزکر

pixel