شعر گیلکی " نادر ذکی پور" در مراسم شب شعر انجمن ادبی رودسر 28 مرداد 1398

65

شعر گیلکی " نادر ذکی پور " در مراسم شب شعر انجمن ادبی رودسر 28 مرداد 1398