بازی درخشان - یکتا ناصر در "زندگی جای دیگریست"

5,979

یکتا ناصر که برای بازی در فیلم قبلی منوچهر هادی (همسرش) "یکی می خواد باهات حرف بزنه" سیمرغ نقش مکمل زن را دریافت کرده بود ، در این فیلم نیز بازی درخشانی ارائه داد . داوود (حامد بهداد) که از همسر خود جدا شده ، نفیسه (یکتا ناصر) را برای خانه داری و نگهداری فرزندان خود استخدام کرده و نفیسه به جهت رعایت شرع خواسته که به هم محرم شوند و اکنون موعد صیغه به سر آمده و نفیسه قصد بازگشت به خانه پدری دارد .