تشخیص افتراقی اختلال زبانی چگونه صورت می گیرد؟ ویژه دانشجویان گفتاردرمانی

47
تشخیص افتراقی اختلال زبانی چگونه صورت می گیرد؟ تشخیص افتراقی شرح وضعیت است که با استفاده از آن بتوانیم برنامه ی درمانی خوبی را برای کودک و خانواده طرح ریزی نماییم. در تشخیص افتراقی توصیف روند شکل گیری مشکل و به وجود امدن مشکل از نامیدن و برچسب گذاری بسیار مهمتر است. اهداف تشخیص افتراقی 1)ایجاد یک مبنا برای اختلال زبان 2)کمک به ایجاد یک برنامه ی درمانی مناسب 3)کمک به اطرافیان برای شناسایی نشانه های عارضه 4)کمک به شناسایی عارضه و در صورت تکرار نیز انرا شناسایی کنید 5)مقایسه ی کودکان با یافته های کلینیکی
pixel