لحظات ابتدایی بازی اول"سیدمحمد امین طباطبایی-"مرحله دوم جام جهانی

131