مستند جام ؛ « کرمان چهار سوق تجاری» ، شبکه جهانی جام جم

261

6420- "کرمان چهار سوق تجاری" به کارگردانی حسن بابایی به نحوه پیدایش تمدن شهر تاریخی کرمان و نقش کرمان و بازارهای ان در داد و ستد ایران با کشورهای همسایه میپردازد. نیز نقش حکومت های مختلف در معیشت مردم کرمان را بررسی میکند.