سیر صعودی بحران کرونا در ترکیه

162

سیر صعودی بحران کرونا در ترکیه ورود ۱۶۴ شهروند ترکیه از مبدا اروپا به فرودگاه استانبول مسافران این هواپیمای اختصاصی همه به قرنطینه منتقل شدند.

pixel