گفتار 37 ”عیسی مسیح پیامبر و بنده خدا است“

163
و همه انبیاء الهی در قرآن با شما هستند و حضور شهودی با شما دارند.
pixel