همایش ارتقا فرهنگ بهره وری انرژی صنعتی در شیراز

101

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) هشتمین همایش ارتقا فرهنگ بهره وری انرژی صنعتی در شیراز را برگزار کرد