واکسیناسیون سربازان

62
معاون بهداشت وزارت بهداشت: تفاهمی هفته گذشته با نیروهای مسلح داشتیم که واکسیناسیون سربازان و کادر پادگان ها را انجام دهیم و از این هفته با تزریق واکسن ۱۵۰ هزار دوز شروع می شود. #واکسن #واکسیناسیون #کرونا #سربازان #سلامت_سربازان #سرباز #واکسیناسیون_سربازان #واکسیناسیون_سرباز #کرونا #ارتش #سربازی #سربازان #واکسن_سربازان #ازسربازی_بگو #از_سربازی_بگو
pixel