معرفی دوره آموزشی مقابله با کرونا در بازگشایی مراکز فرهنگی

44
سخنرانی دکتر بهروز عمرانی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص ضرورت برگزاری دوره آموزشی مقابله با کرونا در بازگشایی مراکز فرهنگی
pixel