دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 18

55

شماره هجده-1397/10/01 در برنامه شماره هجدهم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1- جریمۀ کتمان درآمد قابل بخشودگی مالیاتی نیست 2- فروش آب به بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف نیست 3- مهلت ارائه اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده فصل پائیز متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi