باغ متراکم گلابی 3 ساله مزرعه نمونه آستان قدس رضوی

514

باغ متراکم گلابی 3 ساله مزرعه نمونه آستان قدس رضوی روی پایه های پبرودوارف و OHF تولید شده شرکت نهال گستر رویان فروردین 1398