حمایت از شرکتهای صنایع خلاق

178

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)