آیا می توانم همزمان چند چالش فردی/شخصی انتخاب کنم؟ - سجاد سلیمانی مدیریت زمان

309

من سجاد سلیمانی مربی و مدرس مدیریت زمان هستم، چالش فردی یا شخصی یکی از روش های فوق العاده ای که به زمان جویان عزیز خود آموزش می دهم تا از طریق آن بتوانند تغییرات دلخواه را در زندگی ایجاد کرده و رشد کنند. در این قسمت به این سوال پاسخ می دهم: آیا می توانم هزمان چند چالش فردی را برای خودم انتخاب کنم؟ مشاهده فایل های بیشتر در آدرس: https://sajadsoleimani.com/chandchalesh/