دیتر بوهلن - اجرای زیبای آهنگ We Heave A Dream 2015

871

اجرای افتخاری آهنگ We Heave A Dream توسط دیتر بوهلن در مراسم بازگشایی فروشگاه Camp David . تاریخ: 11.07.2015 .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 475 دنبال کننده