تجربه شخصی از حضور در رشته مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

1,890

تجربه ی شخصی مهندس مهدی جلالی از حضور در رشته ی مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی و توضیح در مورد جایگاه این انرژی ها در امروز و آینده دنیا در چهارمین کارگاه انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی، مهرماه 96