آموزش الکترونیک تعمیر ایسیو جلسه هفتم (آی سی ها)

8,647
در این بخش شما با ای سی ها اشنا میشوید و شناخت ic ها یکی از بخشهای بسیار مهم در کار تعمیرات ایسیو و بردهای الکترونیکی هست . www.ECUKAR.ir
pixel