ترتیب پاسخگویی به دروس دفترچه سوالات کنکور فناوری تصویربرداری پزشکی

58

استاد امیرحسین صادقی مدیر آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران physicpezeshki.com https://www.instagram.com/physicpezeshki